Schválený regionálny príspevok

Schválený regionálny príspevok

Spojenej škola na Kollárovej 17 v Sečovciach bol schválený regionálny príspevok vo výške 296 tisíc €. Lepšie podmienky na vzdelávanie, vďaka schválenému regionálnemu príspevku, poslúžia na vybudovanie regionálneho centra vzdelávania. Tento projekt je zameraný na modernizáciu technického a technologického vybavenia dielní slúžiacich pre odbory strojný mechanik a obrábač kovov. Vybavenie bude slúžiť nielen pre študentov školy, ale taktiež aj pre širšiu verejnosť na získanie rekvalifikácie z ÚPSVaR. Zmluva je podpísaná a s otvorením centier sa počíta začiatkom roka 2019.

Výzva OPII-2018/7/1-DOP „Wifi pre Teba“

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu , ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020, vyhlásil dnes  výzvu č. OPII-2018/7/1-DOP „Wifi pre Teba“. Oprávnení žiadatelia:   obce (zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení) a mesto Košice a jeho mestské časti (zákon č. 401/1990 Zb. o meste Košice). Oprávnené aktivity:  nákup hardvéru a krabicového softvéru (podrobnejšie informácie o oprávnenosti výdavkov nájdete v časti: Príručka oprávnenosti výdavkov PO7 OPII (príloha Príručky pre žiadateľa PO7 OPII – DOP Wifi pre Teba)). Celková alokácia na výzvu:  10  000 000 EUR, maximálna výška na projekt je 15 000 EUR Termín uzávierky hodnotiaceho kola: 1.kolo 13.11.2018, 2.kolo 13.02.2019 (+každé 3 mesiace)   Žiadateľ je...

Podpora nájomného bývania v najmenej rozvinutých okresoch

Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) podporí v roku 2018 výstavbu nájomného bývania v najmenej rozvinutých okresoch na Slovensku úverom s výškou úroku 0 %. Na výstavbu spolufinancovanú štátom, to znamená dotáciou z Ministerstva dopravy a výstavby SR, má ŠFRB rozpočtovaných 72,60 milióna eur. Stavba musí byť v obci, ktorá sa nachádza v okrese s nízkou mierou nezamestnanosti, v katastri ktorej sa realizujú priemyselné parky alebo významná investícia. Podľa informácií ŠFRB v roku 2016 dostalo úver na obstaranie nájomného bytu celkovo 75 obcí a 17 miest, v roku 2017 to bolo 77 obcí a 19 miest.

Stretnutie so splnomocnencom vlády SR pre najmenej rozvinuté okresy a jeho expertným tímom.

Dňa 19.9.2017 sa v priestoroch Múzea a kultúrneho centra v Trebišove konalo stretnutie so splnomocnencom vlády SR pre najmenej rozvinuté okresy a jeho expertným tímom. Stretnutia sa zúčastnilo naše centrum, Rozvojová rada okresu Trebišov, zástupcovia podnikateľského sektora, zástupcovia Okresného úradu mesta Trebišov, zástupcovia škôl, starostovia, ako aj zástupcovia dotknutých ministerstiev. Na stretnutí sa odprezentoval súčasný stav plnenia Akčného plánu, s ním súvisiace pripravované legislatívne zmeny a vytýčili sa priority do konca roka 2017.  

Pracovné stretnutie s členmi expertného tímu.

Včera 24.08.2017 poobede sa v priestoroch Obecného úradu v Malej Tŕni uskutočnilo pracovné stretnutie s členmi expertného tímu splnomocnenca vlády Ing, Antona Marcinčina, PhD., a to s prof. Ing. Jánom Pokrivčákom, PhD. a Ing. Ivetou Niňajovou, PhD., ohľadom konkrétnych predstáv vinárov a ich predkladaní projektov súvisiacich s cestovným ruchom. Vyčlenili sa tri aktivity týkajúce sa Akčného plánu, a to Geopark Zemplín – Tokaj, zriadenie Informačného centra Tokaj v Čerhove a využitie vodných zdrojov v okrese Trebišov.

Pracovné stretnutie v obci Rejdová.

Dňa 19. 07. 2017 sme navštívili obec Rejdová, kde sa novovzniknutá obecná spoločnosť Rejdovka s.r.o. uchádza o regionálny príspevok ako pilotný projekt obecného podniku v okrese Rožňava. Na pracovnom stretnutí sme si vymenili skúsenosti ohľadom zakladania subjektov sociálnej ekonomiky(obecný podnik). Momentálne pracujeme na vytvorení žiadosti o regionálny príspevok pre obec Veľaty, kde obecný podnik bude pilotným projektom okresu Trebišov v oblasti sociálnej ekonomiky.   .

Pracovné stretnutie v obci Veľaty, v obci Svinice a v meste Kráľovský Chlmec.

Dňa 7.7.2017 sa projektoví manažéri nášho centra stretli so starostami obce Veľaty, obce Svinice a so zástupcom mesta Kráľovský Chlmec, aby prekonzultovali vznik obecných podnikov. Na spoločnom jednaní bol dohodnutý spoločný postup na predkladanie žiadostí o regionálny príspevok na obecné podniky pre predmetné obce a mesto.   

Projektoví manažéri sa zúčastnili infoseminára organizovanom Úradom vlády Maďarskej republiky v spolupráci s VÚC Košice.

Dňa 29. 6. 2017 sa naši projektoví manažéri zúčastnili infoseminára organizovanom Úradom vlády Maďarskej republiky v spolupráci s VÚC Košice. Cieľom podujatia bolo prezentovať pre potenciálnych žiadateľov z košického kraja podmienky 2. výzvy na predkladanie projektov v rámci Programu ENI Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2014 – 2020, zameraného na podporu spolupráce s Ukrajinou.

Pracovné stretnutie na Cirkevnej strednej odbornej škole sv. Jozafáta v Trebišove.

Projektoví manažéri nášho centra si 16. 6. 2017 boli pozrieť priestory Cirkevnej strednej odbornej školy sv. Jozafáta, ktorá bude žiadať o regionálny príspevok pre vybudovanie Centra regionálneho vzdelávania. Žiadosť bude zameraná na nákup technológií a rekonštrukciu priestorov. Regionálne centrum vzdelávania bude reagovať na požiadavky trhu práce v regióne prostredníctvom posilnenia praktického vzdelávania. CPRR TV, n.o. bude zabezpečovať metodickú podporu pri vypracovaní žiadosti o regionálny príspevok.