Schválený regionálny príspevok spoločnosti FBR Trade s.r.o.

Schválený regionálny príspevok spoločnosti FBR Trade s.r.o.

Spoločnosť FBR Trade s.r.o. sa venuje výrobe lokálnych mäsových produktov podľa tradičných receptúr, bez použitia separátov, sóje a s minimálnym obsahom konzervačných látok. Spoločnosť aj vďaka regionálnemu príspevku zrekonštruovala administratívne a sociálne priestory, a zároveň rozšírila svoje skladovacie kapacity. Regionálny príspevok bol poskytnutý v sume 149 950,00 €.       
Schválený regionálny príspevok Strednej odbornej škole Szakközépiskola

Schválený regionálny príspevok Strednej odbornej škole Szakközépiskola

K zlepšeniu podmienok vzdelávania prispel Úrad podpredsedu vlády SR regionálnym príspevkom v sume 100 000 € Strednej odbornej škole Szakközépiskola . Vylepšené technické vybavenie regionálneho centra vzdelávania bude určené predovšetkým na prípravu budúcej kvalifikovanej pracovnej sily pre malé a stredné podniky v oblasti strojárstva a elektrotechniky.
Schválený regionálny príspevok mestský park Trebišov

Schválený regionálny príspevok mestský park Trebišov

Za účelom zvýšenia atraktivity mestského parku, ktorý je zapísaný v zozname kultúrnych pamiatok, mesto Trebišov v danom areáli vďaka regionálnemu príspevku osadilo športové zariadenia slúžiace ako outdoorové fitness. Regionálny príspevok bol poskytnutý v sume 16 000 €. Park sa týmto stal nielen miestom oddychu a pokoja, ale aj skvelým prostredím pre športových nadšencov.  
Schválený regionálny príspevok Stavebná firma NOVICOM s.r.o.

Schválený regionálny príspevok Stavebná firma NOVICOM s.r.o.

Stavebná firma NOVICOM s.r.o. už nebola schopná kapacitne pokryť nimi poskytované služby zákazníkom, a preto vďaka regionálnemu príspevku vo výške 75 880 €, ale aj vlastnému financovaniu, sa zrealizoval nákup stavebného stroja – rýpadlo-nakladač. V rámci realizácie projektu firma vytvorila 2 pracovné miesta, ktoré boli obsadené znevýhodnenými uchádzačmi o zamestnanie. Firma plánuje aj naďalej poskytovať a rozširovať svoje služby, čím v Trebišovskom okrese dôjde k skvalitneniu poskytovaných služieb zákazníkom v oblasti stavebníctva.  
Schválený regionálny príspevok Centra pre deti a rodiny v Sečovciach

Schválený regionálny príspevok Centra pre deti a rodiny v Sečovciach

Vďaka regionálnym príspevkom bolo v okrese Trebišov zrealizovaných niekoľko projektov. Jedným z nich je aj modernizácia zariadenia a zdravotného vybavenia Centra pre deti a rodiny v Sečovciach v sume 16 730 €. Prínosom tohto projektu je hlavne skvalitnenie poskytovania zdravotnej starostlivosti pre deti s ťažkým zdravotným postihnutím, zlepšenie podmienok pre profesionálnych rodičov a úpravou zdravotného stavu až po ich návrat k biologickým rodičom.
Schválený regionálny príspevok

Schválený regionálny príspevok

Spojenej škola na Kollárovej 17 v Sečovciach bol schválený regionálny príspevok vo výške 296 tisíc €. Lepšie podmienky na vzdelávanie, vďaka schválenému regionálnemu príspevku, poslúžia na vybudovanie regionálneho centra vzdelávania. Tento projekt je zameraný na modernizáciu technického a technologického vybavenia dielní slúžiacich pre odbory strojný mechanik a obrábač kovov. Vybavenie bude slúžiť nielen pre študentov školy, ale taktiež aj pre širšiu verejnosť na získanie rekvalifikácie z ÚPSVaR. Zmluva je podpísaná a s otvorením centier sa počíta začiatkom roka 2019.

Výzva OPII-2018/7/1-DOP „Wifi pre Teba“

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu , ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020, vyhlásil dnes  výzvu č. OPII-2018/7/1-DOP „Wifi pre Teba“. Oprávnení žiadatelia:   obce (zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení) a mesto Košice a jeho mestské časti (zákon č. 401/1990 Zb. o meste Košice). Oprávnené aktivity:  nákup hardvéru a krabicového softvéru (podrobnejšie informácie o oprávnenosti výdavkov nájdete v časti: Príručka oprávnenosti výdavkov PO7 OPII (príloha Príručky pre žiadateľa PO7 OPII – DOP Wifi pre Teba)). Celková alokácia na výzvu:  10  000 000 EUR, maximálna výška na projekt je 15 000 EUR Termín uzávierky hodnotiaceho kola: 1.kolo 13.11.2018, 2.kolo 13.02.2019 (+každé 3 mesiace)   Žiadateľ je...

Podpora nájomného bývania v najmenej rozvinutých okresoch

Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) podporí v roku 2018 výstavbu nájomného bývania v najmenej rozvinutých okresoch na Slovensku úverom s výškou úroku 0 %. Na výstavbu spolufinancovanú štátom, to znamená dotáciou z Ministerstva dopravy a výstavby SR, má ŠFRB rozpočtovaných 72,60 milióna eur. Stavba musí byť v obci, ktorá sa nachádza v okrese s nízkou mierou nezamestnanosti, v katastri ktorej sa realizujú priemyselné parky alebo významná investícia. Podľa informácií ŠFRB v roku 2016 dostalo úver na obstaranie nájomného bytu celkovo 75 obcí a 17 miest, v roku 2017 to bolo 77 obcí a 19 miest.

Stretnutie so splnomocnencom vlády SR pre najmenej rozvinuté okresy a jeho expertným tímom.

Dňa 19.9.2017 sa v priestoroch Múzea a kultúrneho centra v Trebišove konalo stretnutie so splnomocnencom vlády SR pre najmenej rozvinuté okresy a jeho expertným tímom. Stretnutia sa zúčastnilo naše centrum, Rozvojová rada okresu Trebišov, zástupcovia podnikateľského sektora, zástupcovia Okresného úradu mesta Trebišov, zástupcovia škôl, starostovia, ako aj zástupcovia dotknutých ministerstiev. Na stretnutí sa odprezentoval súčasný stav plnenia Akčného plánu, s ním súvisiace pripravované legislatívne zmeny a vytýčili sa priority do konca roka 2017.