Operačné programy EŠIF

Operačný program Ľudské zdroje

prioritná os 1 – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

prioritné osi 2, 3, 4 – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

prioritné osi 5, 6 – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Aktálne výzvy na predkladanie ŽoNFP


Operačný program Výskum a inovácie

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Aktálne výzvy na predkladanie ŽoNFP

Výskumná agentúra

Aktuálne výzvy na predkladanie ŽoNFP


Operačný program rozvoja vidieka

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Aktuálne výzvy na predkladanie ŽoNFP


Operačný program Rybné hospodárstvo

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Aktuálne výzvy na predkladanie ŽoNFP


Integrovaný regionálny operačný program – IROP

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Aktuálne výzvy na predkladanie ŽoNFP


Operačný program Kvalita životného prostredia

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Aktuálne výzvy na predkladanie ŽoNFP


Operačný program Efektívna verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Aktuálne výzvy na predkladanie ŽoNFP