Naša činnosť

Medzi hlavné úlohy Centra podpory regionálneho rozvoja okresu Trebišov patrí:

  • zabezpečovanie úloh administratívneho sekretariátu, mediálnej a komunikačnej podpory pre implementáciu Akčného plánu okresu Trebišov,
  • poskytovanie bezplatných poradenských a konzultačných služieb pri príprave projektov financovaných prostredníctvom regionálneho príspevku,
  • poradenstvo ohľadom výziev z EŠIF pre žiadateľov v spolupráci s informačno – poradenským centrom pre EŠIF – VUCKE,
  • pomoc a podpora pri zakladaní a rozvoji sociálnych podnikov, 
  • spolupodieľanie sa na organizácii a organizovanie širokej škály infoseminárov a workshopov.