Sociálne podnikanie

Jedným z opatrení, ktoré sledujú zlepšenie zamestnanosti je aj podpora pre subjekty sociálnej ekonomiky, ktoré zákon 336/2015 Z.z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov definuje nasledovne:

Subjekt sociálnej ekonomiky

1. Subjekt sociálnej ekonomiky je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá:
  a) si za svoj prvotný sociálny cieľ kladie dosiahnuť merateľné pozitívne sociálne vplyvy v súlade so svojimi stanovami, inými pravidlami alebo zakladajúcimi dokumentmi, ktorými sa zriaďuje, a
    i. poskytuje tovar alebo služby zraniteľným, marginalizovaným, znevýhodneným alebo vylúčeným osobám alebo
   ii. používa metódu produkcie tovaru alebo služieb, ktorá predstavuje jej prvotný sociálny cieľ, 
  b) použije na dosiahnutie svojho prvotného sociálneho cieľa každoročne najmenej 50 % z finančných prostriedkov získaných z príjmu z predmetu činnosti, ktoré zostanú po úhrade všetkých výdavkov na predmet činnosti za príslušné zdaňovacie obdobie podľa daňového priznania,
  c) je spravovaná zodpovedne a transparentne, najmä zapájaním zamestnancov, zákazníkov a zainteresovaných strán, ktorých sa týkajú jej obchodné činnosti.
2. Subjektom sociálnej ekonomiky je aj právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá si za svoj prvotný sociálny cieľ kladie dosiahnuť merateľné pozitívne sociálne vplyvy v súlade so svojimi stanovami, inými pravidlami alebo zakladajúcimi dokumentmi, ktorými sa zriaďuje, spĺňa podmienky podľa odseku 1 písm. b) a c) a poskytuje finančnú podporu subjektu sociálnej ekonomiky podľa odseku 1.

Subjekty sociálnej ekonomiky, ktoré sa uchádzajú o podporu z regionálneho príspevku sú povinné predložiť nasledovné dokumenty:  

Kto môže byť žiadateľom
Právnická osoba alebo fyzic
ká osoba, obec, samosprávny kraj, združenie obcí, združenie samosprávnych krajov podľa osobitného predpisu, rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je obec alebo samosprávny kraj. Ústredie neprizná postavenie sociálneho podniku pracovnej integrácie právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá má vydané povolenie na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania podľa § 29.

Žiadosť o priznanie postavenia sociálneho podniku pracovnej integrácie (tlačivo žiadosti o priznanie postavenia sociálneho podniku pracovnej integrácie) predkladá žiadateľ na adresu Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Špitálska 8, 812 67 Bratislava. V žiadosti sa uvádzajú identifikačné údaje – názov, sídlo, identifikačné číslo právnickej osoby alebo meno, priezvisko, rodné číslo a adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, vykonávané činnosti podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností, dátum, ku ktorému sa žiada o priznanie postavenia sociálneho podniku pracovnej integrácie.

V manuáli – sociálny podnik pracovnej integrácie, nájdete v zjednodušenej forme obsah právnych predpisov upravujúcich podmienky priznania postavenia sociálneho podniku pracovnej integrácie pre právnickú osobu a fyzickú osobu. Manuál Vám poskytne informáciu o postupe pri žiadaní priznania postavenia sociálneho podniku pracovnej integrácie. Materiál plní informačnú funkciu. Nenahrádza platné právne predpisy určujúce podmienky priznania postavenia sociálneho podniku pracovnej integrácie.

Dôležité dokumenty:

Právne predpy súvisiace so sociálnym podnokaním:

Viac informácií o subjektoch sociálnej ekonomiky nájdete na webovom sídle Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny SR.
http://www.upsvar.sk/buxus/generate_page.php?page_id=12977