O nás

Centrum je výkonným orgánom pre implementáciu Akčného plánu a ďalších rozvojových aktivít, ako aj projektové stredisko pre prípravu kľúčových aktivít Akčného plánu na zabezpečenie úloh technického sekretariátu, mediálnej a komunikačnej podpory, na podporu inkluzívneho verejného obstarávania, metodickú podporu tvorby spoločných projektov a iniciatív aktérov v území, spracovaním strategických dokumentov okresu Trebišov. Hlavným cieľom je podpora aktivít smerujúcich k vytvoreniu 1 540 pracovných miest do roku 2020 v súlade s Akčným plánom pre okres Trebišov. CPRRTV, n.o. nebude vykonávať hospodársku činnosť počas realizácie opatrení Akčného plánu okresu Trebišov, ani v období udržateľnosti projektu.

Centrum podpory regionálneho rozvoja, n.o. v Trebišove poskytuje poradenské a konzultačné služby pre implementáciu Akčného plánu okresu Trebišov schváleného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 357 z 24. augusta.

Hlavným cieľom centra je v súlade s opatreniami navrhnutými v Akčnom pláne prispievať k implementácii projektových zámerov financovaných z regionálneho príspevku a európskych štrukturálnych a investičných fondov v okrese Trebišov subjektami z oblasti samosprávy, podnikateľského i mimovládneho sektora a znižovať tak mieru nezamestnanosti v okrese.

Medzi hlavné úlohy centra patrí:
– zabezpečovanie úloh administratívného sekretariátu, mediálnej a komunikačnej podpory pre implementáciu Akčného plánu,
– poskytovanie poradenských a konzultačných služieb pri príprave projektov,
– poradenstvo ohľadom výziev z európskych štrukturálnych a investičných fondov pre žiadateľov v spolupráci s informačno – poradenským centrom pre EŠIF – VÚC Košice,
– pomoc a podpora pri rozvoji sociálnych podnikov,
– spolupodieľanie sa na organizácii infoseminárov a workshopov.