Pracovné stretnutie s členmi expertného tímu.

Včera 24.08.2017 poobede sa v priestoroch Obecného úradu v Malej Tŕni uskutočnilo pracovné stretnutie s členmi expertného tímu splnomocnenca vlády Ing, Antona Marcinčina, PhD., a to s prof. Ing. Jánom Pokrivčákom, PhD. a Ing. Ivetou Niňajovou, PhD., ohľadom konkrétnych predstáv vinárov a ich predkladaní projektov súvisiacich s cestovným ruchom. Vyčlenili sa tri aktivity týkajúce sa Akčného plánu, a to Geopark Zemplín – Tokaj, zriadenie Informačného centra Tokaj v Čerhove a využitie vodných zdrojov v okrese Trebišov.

Pracovné stretnutie v obci Rejdová.

Dňa 19. 07. 2017 sme navštívili obec Rejdová, kde sa novovzniknutá obecná spoločnosť Rejdovka s.r.o. uchádza o regionálny príspevok ako pilotný projekt obecného podniku v okrese Rožňava. Na pracovnom stretnutí sme si vymenili skúsenosti ohľadom zakladania subjektov sociálnej ekonomiky(obecný podnik). Momentálne pracujeme na vytvorení žiadosti o regionálny príspevok pre obec Veľaty, kde obecný podnik bude pilotným projektom okresu Trebišov v oblasti sociálnej ekonomiky.   .

Pracovné stretnutie v obci Veľaty, v obci Svinice a v meste Kráľovský Chlmec.

Dňa 7.7.2017 sa projektoví manažéri nášho centra stretli so starostami obce Veľaty, obce Svinice a so zástupcom mesta Kráľovský Chlmec, aby prekonzultovali vznik obecných podnikov. Na spoločnom jednaní bol dohodnutý spoločný postup na predkladanie žiadostí o regionálny príspevok na obecné podniky pre predmetné obce a mesto.   

Projektoví manažéri sa zúčastnili infoseminára organizovanom Úradom vlády Maďarskej republiky v spolupráci s VÚC Košice.

Dňa 29. 6. 2017 sa naši projektoví manažéri zúčastnili infoseminára organizovanom Úradom vlády Maďarskej republiky v spolupráci s VÚC Košice. Cieľom podujatia bolo prezentovať pre potenciálnych žiadateľov z košického kraja podmienky 2. výzvy na predkladanie projektov v rámci Programu ENI Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2014 – 2020, zameraného na podporu spolupráce s Ukrajinou.

Pracovné stretnutie na Cirkevnej strednej odbornej škole sv. Jozafáta v Trebišove.

Projektoví manažéri nášho centra si 16. 6. 2017 boli pozrieť priestory Cirkevnej strednej odbornej školy sv. Jozafáta, ktorá bude žiadať o regionálny príspevok pre vybudovanie Centra regionálneho vzdelávania. Žiadosť bude zameraná na nákup technológií a rekonštrukciu priestorov. Regionálne centrum vzdelávania bude reagovať na požiadavky trhu práce v regióne prostredníctvom posilnenia praktického vzdelávania. CPRR TV, n.o. bude zabezpečovať metodickú podporu pri vypracovaní žiadosti o regionálny príspevok.          

Centrum rozvoja podpory regionálneho rozvoja sa zúčastnilo infoseminára v Košiciach.

Zamestnanci Centra podpory regionálneho rozvoja sa 9. 6. 2017 zúčastnili infoseminára k vyhláseným výzvam, ktoré sú zamerané na podporu prístupu obyvateľov obce k pitnej vode, vybudovanie komunitných centier a tiež k pripravovanej výzve zameranej na zlepšenie podmienok bývania v obciach. Ak by mal niekto záujem o bližšie informácie, radi Vám ich sprostredkujeme.